Kierownik- Beata Derus
tel. +48 77 54 15 971 (5171 w sieci UO)
e-mail: derus@uni.opole.pl
e-mail: bhp@uni.opole.pl

Inspektor ds. bhp i p.poż.- mgr Krzysztof Staś
tel. +48 77 54 15 971 (5171 w sieci UO)
e-mail: kstas@uni.opole.pl

 

Zadania:

  • Kontrola warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż.,
  • Okresowa ocena i analiza stanu bhp o p.poż.,
  • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy lub nowych inwestycji,
  • Przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych,
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
  • Współpraca z laboratoriami w zakresie badań i pomiarów środowiska pracy,
  • Współpraca z laboratoriami w zakresie badań i pomiarów stanu środowiska naturalnego,
  • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badan lekarskich pracowników,
  • Przeprowadzanie kontroli i przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego (planowane i doraźne),
  • Udział w opracowywania wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

KONTAKT

 

Adres korespondencyjny:

Collegium Minus
Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 971 (5171 z sieci UO)

pok. 09