Starszy specjalista – Ewa Okoń

E-mail: ewa.okon@uni.opole.pl

Tel. +48 77 541 5947 (5147)

Zadania:

• prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad gospodarowanym mieniem przez szpitale kliniczne, w zakresie zgodności z zasadami prowadzenia gospodarki mieniem UO obowiązującym na Uniwersytecie,
• prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem i monitorowaniem działalności szpitali klinicznych oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków pacjentów, pracowników oraz innych osób na działalność szpitali, w ramach uprawnień UO jako podmiotu tworzącego,
• prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Rad Społecznych działających
w szpitalach klinicznych oraz nadzorowaniem ich funkcjonowania,
• prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii o celowości inwestycji szpitali klinicznych, dla których UO jest podmiotem tworzącym, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez szpitale kliniczne działalności leczniczej, sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz danych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych (krajowych i regionalnych),
• prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych Rektora Uniwersytetu Opolskiego oraz projektów uchwał organów statutowych Uniwersytetu Opolskiego w sprawach dotyczących szpitali klinicznych, dla których UO jest podmiotem tworzącym,
•prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii o aktach prawnych dotyczących służby zdrowia oraz mających wpływ na działalność i funkcjonowanie szpitali klinicznych,
• prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników szpitali klinicznych

KONTAKT

Adres korespondencyjny:

Collegium Minus
pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
II piętro, pokój nr 21